Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Regulamin wypożyczenia aparatu 360 w ramach badań użyteczności Evryplace

Regulamin akcji użyczania aparatów 360 w ramach badań użyteczności Evryplace (dalej: “Regulamin”) – obowiązuje od 12 sierpnia 2021 roku.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji użyczania aparatów 360 w ramach badań użyteczności Evryplace (dalej: Badanie”) jest Fream sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Powstańców Śląskich 28/30, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Wrocławia Fabrycznej We Wrocławiu, Vi Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000870912, NIP: 898-219-21-39 REGON: 021551235 kapitał zakładowy: 100 000,00 zł (dalej: „Organizator”), będąca operatorem oprogramowania Evryplace dostępnego pod adresem internetowym Evryplace.com (dalej: „Evryplace”). 
 2. Badanie będzie prowadzone w okresie od 12 sierpnia 2021 roku do 15 września. Organizator ma prawo dowolnie zmienić datę zakończenia Badania, o czym poinformuje z 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez kanały komunikacyjne: stronę: https://www.facebook.com/evryplace.com

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI 

 1. Akcja adresowana jest do uczestników badania (dalej “Uczestnik”), którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
  • Wyrażą zgodę na udział w badaniu;
  • Wezmą udział w badaniu;
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia indywidualnej decyzji względem potencjalnych Uczestników co do ich udziału w Badaniu.

§3 WARUNKI UŻYCZENIA ZESTAWU

 1. W ramach Akcji Organizator użycza a Uczestnik przyjmuje do nieodpłatnego (poza kosztami manipulacyjnymi oraz kosztami wysyłki) używania kamerę Ricoh Theta V, etui na kamerę, kabel USB i statyw (dalej „Zestaw”) wyłącznie na potrzeby zdjęć sferycznych, które następnie mają służyć do przygotowania spacerów wirtualnych wykorzystywanych na koncie Uczestnika w Evryplace.
 2. Zestaw nie może być wykorzystywany na cele inne niż wskazane pkt. 1 powyżej, w tym w szczególności na cele prywatne.
 3. Przed zwrotem Zestawu Organizatorowi Uczestnik zobowiązany jest przenieść na swój prywatny lub służbowy, w ramach jednostki organizacyjnej, którą reprezentuje, dysk cały materiał wytworzony przy pomocy kamery Ricoh Theta V.
 4. Jednemu Uczestnikowi może zostać użyczony jeden Zestaw w tym samym terminie.
 5. Uczestnik nie jest uprawniony do samodzielnego czyszczenia Zestawu, a w szczególności do samodzielnego czyszczenia soczewki kamery.
 6. Po wypełnieniu Formularza i weryfikacji spełniania wymogów przez Organizatora, Uczestnik otrzyma Zestaw od Organizatora na podany w Formularzu adres. 
 7. Zestaw może zostać użyczony na zadeklarowany przez Uczestnika okres nie dłuższy niż 30 dni, przy czym okres ten rozpoczyna się od planowanego dostarczenia Zestawu do Uczestnika do odebrania Zestawu od Uczestnika (dalej: “Okres Użyczenia”).
 8. Okres Użyczenia może rozpocząć się i kończyć jedynie w dzień roboczy.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do opóźnień w wydaniu Zestawu z przyczyn niezawinionych przez Organizatora. W takim przypadku Okres Użyczenia może zostać odpowiednio przedłużony, pod warunkiem, że inny Uczestnik nie zarezerwuje danego Zestawu w dniach bezpośrednio następujących po zakończeniu Okresu Użyczenia.
 10. Uczestnik zobowiązany jest przygotować Zestaw do zwrotu i wydać go w ostatnim dniu Okresu Użyczenia zgodnie z instrukcją dołączoną do Zestawu przez Organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z logo Uczestnika w swojej komunikacji marketingowej, na stronie evryplace.com oraz w mediach społecznościowych. Prawo to może nie zostać wykorzystane.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Uczestnik zobowiązuje się do:
  • korzystania z użyczonego Zestawu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem;
  • zwrócenia użyczonego Zestawu w miejscu wskazanym przez Organizatora wraz z zakończeniem Okresu Użyczenia w stanie niepogorszonym,
  • pokrycia ewentualnych kosztów naprawy Zestawu uszkodzonego z jego winy;
  • nieodstępowania użyczonego Zestawu jakimkolwiek osobom trzecim;
  • opieki nad sprzętem przez cały okres użyczenia.
 2. W przypadku utraty użyczonego Zestawu na skutek kradzieży lub zgubienia, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu Organizatorowi równowartości wartości Zestawu w wysokości 1 489 zł.
 3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Zestawu, Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy, zgodnie z wyceną serwisu, przekazaną Uczestnikowi przez Organizatora. 
 4. Zestaw przed i po każdym użyczeniu jest weryfikowany pod kątem stanu technicznego i dezynfekowany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się u Uczestnika jakichkolwiek dolegliwości np. gorączki, duszności, kaszlu i związanych z nimi chorób.

§5 DANE OSOBOWE

 1. Organizator informuje, iż:
  • administratorem podanych w Formularzu danych osobowych jest Fream sp z o.o., pod adresem Powstańców Śląskich 28-30 50-333 Wrocław, KRS 0000870912 REGON 021551235 NIP 8982192139 (dalej jako „Administrator”), z którym można kontaktować się emailowo: support@evryplace.com lub za pośrednictwem poczty: Fream
   sp z o.o., pod adresem Powstańców Śląskich 28-30 50-333 Wrocław,
  • dane osobowe zawarte w Formularzu będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu użyczenia Zestawu lub w celu ewentualnego rozliczenia tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Badaniem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • dane osobowe zawarte w Formularzu nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich,
  • dane osobowe zawarte w Formularzu mogą być udostępniane upoważnianym do tego pracownikom Administratora; usługobiorcom Administratora, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT oraz obsługę systemu wypożyczeń Zestawu; uprawnionym do tego organom,
  • dane osobowe zawarte w Formularzu nie podlegają profilowaniu,
  • dane osobowe zawarte w Formularzu będą przechowywane przez okres korzystania z Zestawu do momentu jego zwrotu, a w przypadku niezwrócenia Zestawu lub jego uszkodzenia dane będą przechowywane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • w odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do:
   • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,
   • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że Administrator podczas przetwarzania danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych w Formularzu jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości użyczenia Zestawu.

§6 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Akcji należy składać w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na pod adresem: na adres email: support@evryplace.com lub listem poleconym na adres: Fream sp. z o. o., ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław z dopiskiem “Akcja #ZdalneDniOtwarte i #ZdalnyNauczyciel”.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu do chwili zakończenia Akcji z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. 
 2. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie wydarzenia na https://www.facebook.com/evryplace. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie.
 3. Udział w Akcji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Ogólnych Warunków Evryplace, które znajdują się pod linkiem: https://evryplace.com/terms oraz przepisy prawa.

Was This Article Helpful?

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *