Warunki użytkowania

 1. Stosunki pomiędzy użytkownikiem a Evryplace
  1. Korzystanie z witryny internetowej Evryplace („Witryna Internetowa") oraz wszelkich produktów, oprogramowania, wgranych danych i usług, w tym wbudowanego odtwarzacza prezentacji Evryplace(„Odtwarzacz Evryplace") dostarczonych użytkownikowi przez Evryplace na Witrynie Internetowej lub z niej pochodzących lub za jej pośrednictwem (w niniejszym dokumencie zwanych łącznie „Usługami") podlega warunkom umowy pomiędzy użytkownikiem a właścicielem produktu Evryplace. „Evryplace" oznacza spółkę Fream S.A.

   Właścicielem Evryplace jest FREAM S.A. Powstańców Śląskich 28-30 50-333 Wrocław, KRS 000 0395554 REGON 021551235 NIP 8982192139

  2. Umowa pomiędzy użytkownikiem a Evryplace składa się z (A) warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie, (B) Zasad Ochrony Prywatności stosowanych przez Evryplace.
  3. Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę między użytkownikiem a Evryplace dotyczącą korzystania przez użytkownika z Usług. Użytkownik powinien uważnie się z nimi zapoznać.
  4. Warunki stosuje się do wszystkich użytkowników Usług, w tym użytkowników, którzy również zamieszczają Treści przy użyciu Usług. „Treści" obejmują materiały tekstowe, oprogramowanie, skrypty, grafikę, zdjęcia, dźwięk, muzykę, nagrania wideo, materiały audiowizualne, elementy interaktywne i inne materiały, które użytkownik może przeglądać, do których może uzyskać dostęp lub które może zamieścić przy użyciu Usług.
 2. Przyjęcie Warunków
  1. Użytkownik powinien przyjąć Warunki przed rozpoczęciem korzystania z Usług. W przypadku ich nieprzyjęcia użytkownik nie będzie mógł korzystać z Usług.
  2. Użytkownik może przyjąć Warunki poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług Evryplace będzie traktował korzystanie z nich jako przyjęcie Warunków.
  3. Użytkownik nie może korzystać z Usług i nie może przyjąć Warunków, jeżeli (a) nie jest w wieku, który umożliwia zawarcie z Evryplace wiążącej umowy lub (b) jest osobą, wobec której został wydany wiążący zakaz otrzymywania Usług lub korzystania z nich, na podstawie przepisów prawa kraju, w którym ma stałe miejsce zamieszkania lub z którego uzyskuje dostęp do Usług lub z nich korzysta.
  4. Użytkownik powinien wydrukować lub zachować obowiązujący lokalnie egzemplarz Warunków.
 3. Zmiany Warunków
  1. Evryplace zastrzega sobie prawo dokonania zmian Warunków, np. w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa lub regulacjach bądź zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Usług. Z tego powodu użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy Warunki nie uległy zmianie. Zmieniona wersja Warunków („Warunki Zmienione") zostanie udostępniona w ramach Usług (w przypadku zmienionych warunków dodatkowych). Użytkownik, który nie przyjmuje Warunków Zmienionych, jest zobowiązany zaprzestać korzystania z Usług. Korzystanie przez użytkownika z Usług po dniu umieszczenia Warunków Zmienionych zostanie potraktowane jako akceptacja Warunków Zmienionych.
 4. Ogólne ograniczenia w korzystaniu
  1. Evryplace niniejszym zezwala użytkownikowi na dostęp do Usług oraz korzystanie z nich, z zastrzeżeniem poniższych wyraźnych warunków, a użytkownik uznaje, że niespełnienie któregokolwiek z tych warunków będzie stanowiło z jego strony naruszenie niniejszych Warunków:
   1. użytkownik zobowiązuje się nie dystrybuować żadnych części Witryny Internetowej ani Usług, w tym między innymi jakichkolwiek Treści na jakichkolwiek nośnikach bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Evryplace, chyba że Evryplace udostępni środki do realizacji takiej dystrybucji za pośrednictwem funkcji oferowanych w ramach Usług (np. Odtwarzacza Evryplace);
   2. użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać żadnej części Witryny Internetowej ani Usług (w tym między innymi Odtwarzacza Evryplace i technologii z nim związanych);
   3. użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do Treści przy pomocy technologii lub środków innych niż strony umożliwiające odtwarzanie prezentacji na Witrynie Internetowej, Odtwarzacz Evryplace lub inne środki przeznaczone w sposób wyraźny do tego celu przez Evryplace;
   4. użytkownik zobowiązuje się nie omijać, nie blokować ani w inny sposób nie zakłócać działania (oraz nie podejmować takich prób) elementów zabezpieczenia Usług lub elementów, które
    1. uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie z Treści, bądź ich kopiowanie lub
    2. wprowadzają w życie ograniczenia w zakresie korzystania z Usług lub treści dostępnych za pośrednictwem Usług;
   5. użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług (w tym Odtwarzacza Evryplace) w celach komercyjnych opisanych poniżej, bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia ze strony Evryplace:
    1. odsprzedaż dostępu do Usług;
    2. odsprzedaż materiałów reklamowych, sponsoringowych lub promocyjnych umieszczonych w Usługach oraz Treści;
    3. odsprzedaży materiałów reklamowych, sponsoringowych lub promocyjnych umieszczonych na jakiejkolwiek stronie blogu lub witryny internetowej uaktywnionej przez reklamę, która zawiera Treści dostarczone za pomocą Usług, chyba że inny materiał uzyskany ze źródła innego niż Evryplace pojawia się na tej samej stronie i ma wystarczającą wartość, aby stać się podstawą takiej odsprzedaży;
   6. użytkownik zobowiązuje się nie używać ani nie wprowadzać żadnego zautomatyzowanego systemu (w tym między innymi robotów, automatów służących do pobierania plików graficznych (spider) lub narzędzi służących do przeglądania zawartości w czasie braku dostępu do internetu (offline reader), które uzyskują dostęp do Usług w taki sposób, że wysyłają więcej zapytań do serwerów Evryplace w danym okresie niż w tym samym czasie mógłby wysłać człowiek przy wykorzystaniu publicznie dostępnej standardowej (tj. niezmodyfikowanej) przeglądarki;
   7. użytkownik zobowiązuje się nie zbierać żadnych danych osobowych użytkowników Witryny Internetowej lub Usług (i akceptuje, że będzie to obejmowało nazwy kont Evryplace);
   8. użytkownik zobowiązuje się nie pozyskiwać w celach komercyjnych użytkowników Witryny Internetowej w związku z ich Treściami; oraz
   9. użytkownik zobowiązuje się uzyskiwać dostęp do Treści jedynie zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z normalnego zakresu funkcji Usług.
   10. użytkownik zobowiązuje się, iż nie będzie kopiować, powielać, dystrybuować, przekazywać, nadawać, wyświetlać, sprzedawać, licencjonować ani wykorzystywać Treści w żaden inny sposób bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Evryplace lub odpowiednich licencjodawców Treści.
  2. Użytkownik zobowiązuje się, że w każdym czasie podczas korzystania z Usług będzie przestrzegał wszystkich pozostałych postanowień Warunków oraz Regulaminu Społeczności Evryplace.
  3. Evryplace zezwala operatorom publicznie dostępnych wyszukiwarek na korzystanie z automatów służących do pobierania plików graficznych (spider) w celu kopiowania materiałów z witryny wyłącznie w celu tworzenia ogólnodostępnych, możliwych do przeszukiwania spisów materiałów, jednak nie kopii (cache) lub archiwów takich materiałów. Evryplace zastrzega sobie prawo cofnięcia takiego zezwolenia w zakresie ogólnym lub w poszczególnych przypadkach.
  4. Evryplace stale wprowadza innowacje w celu zapewnienia użytkownikom możliwie najlepszych wrażeń. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że forma i charakter Usług świadczonych przez Evryplace mogą zostać zmienione bez uprzedniego zawiadamiania o tym użytkownika.
  5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach stałego wprowadzania innowacji Evryplace może przerwać (na stałe lub tymczasowo) świadczenie Usług (lub dowolnych elementów w ramach Usług) na rzecz użytkownika lub ogółu użytkowników wedle wyłącznego uznania Evryplace, bez uprzedniego zawiadamiania użytkownika. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług w dowolnym czasie. Użytkownik nie musi zawiadamiać Evryplace o zaprzestaniu korzystania z Usług.
  6. Użytkownik uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu - oraz, że Evryplace nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich z tytułu - naruszenia zobowiązań wynikających z Warunków oraz z tytułu skutków takiego naruszenia (w tym ewentualnych strat lub szkód poniesionych przez Evryplace).
 5. Treści
  1. Jako posiadacz konta Evryplace użytkownik może przekazywać Treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niezależnie od tego, czy Treści zostaną opublikowane, Evryplace nie gwarantuje zachowania poufności Treści.
  2. Zmiana statusu materiałów dokonana przez użytkownika może trwać do 10 minut.
  3. Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do własnych Treści, jednak powinien przyznać ograniczone prawa licencyjne Evryplace i innym użytkownikom Usług. Zostały one opisane w artykule 8 niniejszych Warunków (Prawa, na które użytkownik udziela licencji).
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Treści oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania. Evryplace nie firmuje żadnych Treści ani żadnych wyrażonych tam opinii, rekomendacji lub porad, jak również w sposób wyraźny odmawia przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z Treściami.
  5. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada (oraz, że podczas korzystania z Usług będzie nadal posiadał) wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia wymagane w celu umożliwienia używania przez Evryplace jego Treści w celu świadczenia Usług przez Evryplace, oraz w celu używania jego Treści w sposób określony dla Usług oraz w niniejszych Warunkach.
  6. Użytkownik zgadza się nie zamieszczać ani nie przesyłać Treści, o ile te zawierałyby treści, których posiadanie jest dla użytkownika nielegalne w kraju, którego jest rezydentem, lub których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Evryplace w związku ze świadczeniem Usług jest nielegalne.
  7. Użytkownik zobowiązuje się, że Treści zgłaszane przez niego do Usług nie będą zawierać żadnych materiałów będących przedmiotem praw majątkowych osób trzecich (w tym praw ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku), chyba że użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od prawowitego właściciela lub uprawnienie przysługujące z innego tytułu na zamieszczenie przedmiotowego materiału oraz na udzielenie Evryplace licencji, o której mowa w artykule 8.1 poniżej.
  8. W momencie powzięcia wiadomości o każdym potencjalnym naruszeniu niniejszych Warunków Evryplace zastrzega sobie prawo (choć na Evryplace nie będzie spoczywał obowiązek), swobodnego i nie obwarowanego koniecznością uprzedniego zawiadomienia, decydowania, czy Treści spełniają wymagania stawiane w niniejszych Warunkach zgłaszanym treściom oraz może usunąć Treści i/lub uniemożliwić użytkownikowi zamieszczanie Treści naruszających niniejsze Warunki.
  9. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że korzystając z Usług, może być narażony na Treści, które będą nieścisłe, obraźliwe, nieprzyzwoite lub które użytkownik uzna za niedopuszczalne z innych względów. Użytkownik zgadza się zrzec i niniejszym zrzeka się praw i środków prawnych przysługujących mu wobec Evryplace na mocy przepisów prawa i zasad słuszności w odniesieniu do takich Treści.
 6. Konta Evryplace
  1. W celu uzyskania dostępu do niektórych elementów Witryny Internetowej lub innych elementów Usług, użytkownik powinien założyć konto Evryplace. Przy zakładaniu konta użytkownik powinien podać dokładne i pełne informacje. Ważne jest, aby użytkownik zabezpieczył hasło do konta Evryplace i utrzymywał je w poufności.
  2. Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadamiać Evryplace o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa lub przypadkach korzystania z jego konta Evryplace przez osoby nieupoważnione, o których powziął wiadomość.
  3. Użytkownik uznaje, że będzie jedyną osobą odpowiedzialną (wobec Evryplace i innych osób) za wszelkie działania mające miejsce w ramach jego konta Evryplace.
 7. Prawa, na które użytkownik udziela licencji
  1. Przesyłając do Evryplace lub zamieszczając w jego witrynach Treści, użytkownik udziela:
   1. Evryplace nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z Treści, powielanie takich Treści, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem Usług i prowadzeniem działalności Evryplace, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Usług w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału;
   2. każdemu użytkownikowi Usług - nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do jego Treści za pośrednictwem Usług oraz na korzystanie z takich Treści, ich powielanie i rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, oraz ich wystawianie bądź wykonywanie w ramach zespołu funkcji oferowanych przez Usługi oraz w granicach dozwolonych na podstawie niniejszych Warunków.
  2. Powyższe licencje udzielane przez użytkownika w odniesieniu do Treści wygasają z chwilą, gdy użytkownik usunie lub wykasuje je z Witryny Internetowej. Powyższe licencje udzielone przez użytkownika w odniesieniu do komentarzy tekstowych zgłoszonych jako Treść są nieograniczone w czasie i nieodwołalne, jednakże pod innymi względami pozostają bez znaczenia dla praw własności użytkownika określonych w artykule 7.2 powyżej.
  3. Treści Evryplace znajdujące się w Witrynie Internetowej
  4. Poza Treściami zamieszczanymi przez użytkownika w Usługach, wszelkie inne Treści znajdujące się w Usługach należą do lub są licencjonowane przez Evryplace oraz są przedmiotem praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe Evryplace innych praw własności intelektualnej Evryplace lub licencjodawców Evryplace. Znaki towarowe bądź usługowe należące do osób trzecich figurujące w Treściach, które nie zostały wgrane lub umieszczone przez użytkownika, są znakami towarowymi lub usługowymi odpowiednich osób uprawnionych z tych znaków. Takie Treści nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przekazywane, nadawane, wyświetlane, sprzedawane, nie mogą być przedmiotem licencji ani innej eksploatacji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody Evryplace lub, tam gdzie to właściwe, licencjodawców Evryplace. Evryplace oraz licencjodawcy Evryplace zastrzegają wszystkie prawa, które nie zostały przez nich udzielone w sposób wyraźny do ich Treści.
 8. Linki z Evryplace
  1. Stworzone przy Pomocy Evryplace prezentacje mogą posiadac różne statusy, nadawane przez użytkownika: [xxxxxxxxxxxx1] – dostęp do prezentacji ma tylko zalogowany użytkownik [xxxxxxxxxxxx2] - dostęp do prezentacji ma nie tylko zalogowany użytkownik, ale także osoba, która weszła w posiadaniu linku do prezentacji; prezentacji nie da się odnaleźć poprzez wyszukiwarkę Evryplace [xxxxxxxxxxxx3] - dostęp do prezentacji ma nie tylko zalogowany użytkownik, ale także osoba, która weszła w posiadaniu linku do prezentacji; poza tym prezentację da się odnaleźć poprzez wyszukiwarkę Evryplace lub poprzez wyszukiwarki innych dostawców. Możliwe są zmiany statusu przez użytkownika oraz zmiany linków do prezentacji. Evryplace nie odpowiada za umieszczenie prezentacji w wynikach wyszukiwania innych dostawców, ale po zmianie statusu prezentacji uniemożliwi dostęp do niej na swoich serwerach, z uwzględnieniem pkt 5.2.
  2. Usługi mogą zawierać hyperlinki do innych witryn nie należących do Evryplace lub nie podlegających kontroli Evryplace. Evryplace nie posiada kontroli nad treściami, zasadami ochrony prywatności bądź praktykami stosowanymi w witrynach osób trzecich, nie przyjmuje za nie również odpowiedzialności.
  3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że Evryplace nie ponosi odpowiedzialności za dostępność zewnętrznych witryn lub zasobów oraz nie zatwierdza reklam, produktów ani innych materiałów dostępnych poprzez takie witryny lub w takich zasobach.
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że Evryplace nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody, które użytkownik może ponieść w związku z dostępnością zewnętrznych witryn lub zasobów lub w związku z poleganiem przez użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, produktów lub innych materiałów w takich witrynach lub zasobach.
  5. Evryplace zachęca użytkownika do czynnego kontrolowania momentu opuszczenia Usług oraz zapoznawania się z warunkami i zasadami ochrony prywatności każdej z witryn odwiedzanych przez użytkownika.
 9. Zakończenie relacji z Evryplace
  1. Warunki będą obowiązywać do czasu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub przez Evryplace w trybie przewidzianym poniżej.
  2. Jeżeli użytkownik chce wypowiedzieć umowę z Evryplace, może tego dokonać
   1. w każdym czasie, poprzez zawiadomienie Evryplace o rozwiązaniu umowy oraz
   2. poprzez zamknięcie konta Evryplace. Zawiadomienie należy przesłać w formie pisemnej na adres Evryplace podany na wstępie niniejszych Warunków.
  3. Evryplace może w dowolnym czasie wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę wiążącą Evryplace z użytkownikiem, jeżeli:
   1. użytkownik naruszy jakiekolwiek postanowienia Warunków (lub dopuści się działania, z którego jasno wynika, że nie zamierza lub nie jest w stanie przestrzegać Warunków); lub
   2. Evryplace jest, zgodnie z obowiązującym prawem, zobligowany wypowiedzieć umowę (na przykład, gdy świadczenie Usług na rzecz użytkownika jest lub stanie się bezprawne); lub
  4. Evryplace może wypowiedzieć umowę wiążącą Evryplace z użytkownikiem, jeżeli:
   1. Evryplace odchodzi od świadczenia Usługi na rzecz rezydentów kraju użytkownika lub kraju, z którego użytkownik korzysta z Usług; lub
   2. świadczenie Usług na rzecz użytkownika, zdaniem Evryplace przestało być opłacalne z handlowego punktu widzenia, przy czym w obu przypadkach opisanych w pkt 1 i 2 niniejszego artykułu 9.4 Evryplace przekaże użytkownikowi pisemne zawiadomienie o wypowiedzeniu za 7 dniowym wyprzedzeniem.
  5. Po wygaśnięciu niniejszych Warunków, dla praw przysługujących użytkownikowi i Evryplace, obowiązków i odpowiedzialności, którym użytkownik i Evryplace podlegali (lub które narosły w okresie obowiązywania Warunków) lub co do których w sposób wyraźny stwierdzono, że pozostają bezterminowo w mocy, wygaśnięcie Warunków będzie bez znaczenia, a postanowienia artykułu 14.6 będą stosować się do takich praw, obowiązków i odpowiedzialności bezterminowo.
 10. Wyłączenie gwarancji
  1. Żaden z zapisów niniejszych Warunków nie rzutuje na ustawowe uprawnienia użytkownika jako konsumenta, a użytkownik nie może takich uprawnień w drodze umownej zmieniać ani się ich zrzekać.
  2. Usługi są świadczone „w stanie w jakim są", dlatego też Evryplace nie udziela użytkownikowi jakichkolwiek gwarancji ani nie składa mu zapewnień w ich zakresie.
  3. W szczególności Evryplace nie składa użytkownikowi oświadczeń ani zapewnień, że:
   1. korzystanie przez użytkownika z Usług spełni oczekiwania użytkownika,
   2. korzystanie przez użytkownika z Usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne czy też wolne od usterek,
   3. informacje uzyskane przez użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług będą dokładne lub wiarygodne, oraz że
   4. wady działania lub funkcjonalności oprogramowania udostępnianego użytkownikowi w ramach Usług zostaną usunięte.
  4. Do Usług nie mają zastosowania warunki, zapewnienia ani inne postanowienia (takie jak m.in. dorozumiane warunki, co do zadowalającej jakości, zgodności z przeznaczeniem bądź opisem), które nie zostały w sposób wyraźny zapisane w niniejszych Warunkach.
 11. Ograniczenie odpowiedzialności
  1. Żaden z zapisów niniejszych Warunków nie skutkuje wyłączeniem ani ograniczeniem odpowiedzialności Evryplace za straty, która zgodnie z prawem właściwym nie podlega wyłączeniu bądź ograniczeniu.
  2. Z zastrzeżeniem ogólnego sformułowania zawartego w powyższym artykule 11.1, Evryplace nie ponosi wobec użytkownika odpowiedzialności za:
   1. straty pośrednie lub wynikowe, jakie użytkownik może ponieść. Przez straty takie należy rozumieć m.in. utratę zysku (zarówno bezpośrednio jak i pośrednio), utratę renomy bądź dobrej reputacji firmy, a także utratę danych przez użytkownika;
   2. straty i szkody poniesione przez użytkownika w wyniku:
    1. polegania przez użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, bądź w wyniku wejścia przez użytkownika w jakąkolwiek relację bądź zawarcia transakcji z reklamodawcą lub sponsorem, którego reklamy ukazują się w ramach Usług;
    2. zmian, jakie Evryplace może wprowadzić do Usług względnie czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia Usług (lub rezygnacji z jakichkolwiek elementów Usług);
    3. usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania Treści i innych danych komunikacyjnych utrzymywanych bądź przesyłanych w ramach korzystania przez użytkownika z Usług;
    4. nieprzekazania przez użytkownika Evryplace właściwych danych konta użytkownika;
    5. nieprzestrzegania przez użytkownika zasady bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych konta Evryplace;
  3. Ograniczenie odpowiedzialności Evryplace wobec użytkownika w powyższym artykule 11.3 stosuje się niezależnie od uprzedzenia Evryplace o możliwości powstania strat oraz okoliczności, iż Evryplace powinien był z takiej możliwości zdawać sobie sprawę.
 12. Ogólne warunki stosunku prawnego
  1. Warunki zawierają całość umowy pomiędzy użytkownikiem a Evryplace i regulują zasady korzystania przez użytkownika z Usług, zastępując w całości wcześniejsze umowy pomiędzy stronami w przedmiocie Usług.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Evryplace może kierować do niego zawiadomienia, w tym o zmianach Warunków, listami elektronicznymi, drogą pocztową lub zamieszczają zawiadomienia w Usługach.
  3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewykonanie bądź brak egzekucji ze strony Evryplace prawa lub środka prawnego przewidzianego w Warunkach (lub przysługującego Evryplace na podstawie prawa właściwego) nie będzie stanowiło formalnego zrzeczenia się takich przysługujących Evryplace praw, a takie prawa i środki prawne pozostaną dostępne dla Evryplace.
  4. Jeżeli jakikolwiek sąd właściwy w sprawie orzeknie o nieważności jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków, postanowienie zostanie usunięte z Warunków w sposób nienaruszający integralności pozostałych postanowień. Pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w mocy i będą wykonalne.
  5. Warunki oraz relacja pomiędzy użytkownikiem a Evryplace na podstawie Warunków podlegają przepisom prawa polskiego. Użytkownik i Evryplace zgodnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich we wszystkich kwestiach prawnych wynikających z Warunków. Niezależnie od powyższego użytkownik zgadza się, aby Evryplace przysługiwało prawo występowania o środki zabezpieczenia tymczasowego (lub inne równoważne im doraźne środki prawne) w każdej jurysdykcji.

Stwórz swoją pierwszą prezentację VR – za darmo!

Nie masz własnych materiałów?
Nie szkodzi, skorzystaj z testowych zdjęć EVRYPLACE.

WYPRÓBUJ